Jak má vypadat teze bakalářské / diplomové práce?

Teze bakalářské nebo diplomové práce je stručným shrnutím celé práce. 🔢 Je to dokument celkem cca o 4 stranách. Obsahuje titulní stránku, abstrakt, klíčová slova, cíl, metodiku, výsledky, diskusi a závěr. To vše je třeba srazit do 2-3 stran – maximálně! Dále se uvádí seznam použité literatury – ale jen zkrácená verze – vyberte cca 5 nejdůležitějších, nejlépe knižních zdrojů.

📄 Doporučená struktura teze:

  • Titulní stránka – stejná jako BP/DP – pouze změnit text na „Teze bakalářské práce“ / „Teze diplomové práce“.
  • Abstrakt a klíčová slova česky.
  • Cíl práce a metodika – podle zadání práce.
  • Výsledky – vlastní práce – praktická část – akorát velice stručně – vystihnout to nejdůležitější.
  • Diskuse – vymezení platnosti výsledků, nastolení dalších výzkumných otázek.
  • Závěr – nic teoretického a povídacího – vystihnout důležité.
  • Literatura – hlavní zdroje, podle ISO 690 / ISO 690-2.

Teze se odevzdává spolu s bakalářskou / diplomovou prací – secvaknutá sešívačkou, ve čtyřech kopiích.