Výuka a zkoušení 2020

Škola je zavřená, ale výuka jede dál…

Online konzultace probíhají každé úterý od 14 hodin.

ICT pro manažery

Způsob a podmínky zkoušení

Zkouška z předmětu ICT pro manažery je složena ze dvou částí – z části písemné a ústní. Písemná část je zkouškový test, na který budou stanoveny termíny, které budou uvedeny v is.czu.cz. Ústní zkoušení proběhne následně, nejpozději však do 48 hodin po začátku písemné části (zkouškového termínu v UIS) – v hodinách uvedených v semestrovém kalendáři.

  • V době vypisování řádných termínů testů bude zajištěno, že studenti nejsou přihlášeni na žádné zkoušky ve dvou dnech (48 hodin) před a po vypsaném termínu.
  • Rozestupy řádných termínů zkouškových testů budou minimálně týden.
  • Minimum pro splnění testu je 60 bodů. V případě nesplnění testu je výsledek zkoušky (nevyhověl) studentovi zapsán při účasti na následujícím termínu ústní zkoušky. (Do té doby není možné psát další zkouškový test.)

Ústní část zkoušky proběhne online prostřednictvím systému Google Meet. Přístup je možný přes webový prohlížeč na desktopu a na mobilu přes mobilní aplikaci Google Meet.

  • Ústní části zkoušky se mohou zúčastnit všichni, kteří úspěšně absolvují písemný test a jsou přihlášeni na zkouškový termín.
  • V době vyhrazené pro ústní zkoušení a 15 minut předem (viz semestrový kalendář) bude možné se zařadit do online čekárny pro ústní zkoušení.
  • O odkazu na zkouškovou místnost bude student informován v termínu ústní zkoušky e-mailem, případně notifikací nebo odkazem přímo v čekárně.
  • Ústní zkouška probíhá živě, po celou dobu zkoušení se zapnutou kamerou a mikrofonem.
  • Nedostavení se k ústní zkoušce bez uznatelné omluvy je klasifikováno známkou nevyhověl.

Online čekárna pro ústní zkoušení

Online čekárna pro ústní zkoušení je dostupná z adresy https://zlepsit.cz/vaclavlohr/meet/. Po zadání e-mailové adresy je student zařazen do pořadí čekání a průběžně informován o aktuálním pořadí a předpokládané zbývající době čekání. Předpokládaná doba čekání se může kdykoli změnit, proto je doporučeno být připraven alespoň s dvacetiminutovým předstihem.

Po vyzvání (zaslání informace o umožnení vstupu do online zkouškové místnosti) je student povinen se online dostavit do 5 minut. V případě nedostavení se včas může student v čekárně ztratit pořadí a být přesunut na konec fronty.

Při opakovaném nedostavení se, nebo po uplynutí doby vyhrazené pro ústní zkoušení, bude student z fronty vyřazen a klasifikován známkou „nevyhověl“. V případě opakovaných technických problémů řešte situaci ihned se zkoušejícím telefonicky (Václav Lohr – 734170772).

Neúspěšné skládání zkoušky

Podle článku 8, odst. 10 Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech České zemědělské univerzity v Praze ze dne 2. července 2019 platí:

Zkouška je klasifikována známkou „nevyhověl“, jestliže student:
a) neuspěje u zkoušky;
b) od zkoušky odstoupí, s výjimkou odhlášení studenta z termínu zkoušky za podmínek stanovených garantem předmětu;
c) odmítne výsledek zkoušky;
d) se ke zkoušce nedostaví bez uznatelné omluvy.

Z toho vyplývá, že je student v případě neúčasti na ústní zkoušce povinen zkoušejícího neprodleně (nejpozději však v den ústní zkoušky) informovat, nastanou-li uznatelné důvody, pro které nebude schopen se zúčastnit zkoušky (a z nich vyplývající klasifikace známkou „omluven“), jinak se má za to, že se student nedostavil bez omluvy a klasifikace proběhne podle článku 8, odst. 10 platného studijního řádu.

Pro oznámení případné omluvy, prosím, použijte dotazník určený k nahlašování individuálních požadavků, který je odkázaný ve vašem kurzu v systému Moodle. V případě opakovaných technických potíží ale ihned volejte zkoušejícího, prosím.