Zadání bakalářské či diplomové práce

Zadání práce

Zadání práce sestává z názvu práce v češtině a angličtině, cíle práce, metodiky, klíčových slov, rozsahu práce a literatury.

Zadání by mělo být hotovo ideálně před začátkem letního semestru, nejpozději však do června. Vzhledem k jeho důležitosti probíhají úpravy iterativně – student vypracuje novou verzi, přihlásí se na konzultaci, dostaví se a získá připomínky. Při opakování, na kterém již vedoucí nemá připomínky, je udělen první zápočet.

Název práce

Název práce obvykle vychází z rámcového tématu, je ale možné se domluvit individuálně a zvláště pokud je více zájemců o stejné téma, je vhodné název každé práce podrobněji vymezit. Anglický překlad si studenti navrhují sami, vedoucí jim jej zkontroluje.

Cíl a metodika

Cíl a metodika práce jsou velmi důležité části bakalářské či diplomové práce a je třeba jim věnovat náležitou pozornost.

Tyto dvě důležité části bakalářské či diplomové práce jsou (kromě toho, že jsou povinnými součástmi zadání) velmi užitečné při jejím samotném vypracování. Cíl definuje „co“ chcete prací vytvořit, resp. „čeho“ dosáhnout, metodika pak určuje „jak“ – obsahuje soubor vybraných odborných a vědeckých metod.

Cíl práce a metodika se píší v budoucím čase, protože obojí určuje to, co bude následovat.

Cíl

Cíl musí být jeden. Alespoň jeden hlavní. Existují-li další cíle, pak jsou cíli dílčími, které dohromady tvoří cíl hlavní. Cíl by měl být navržen v duchu metody S.M.A.R.T., tedy, měl by být:

 • specifický,
 • měřitelný,
 • dosažitelný,
 • realistický,
 • a časově vymezený.

Cíl by měl brát v úvahu podstatu práce – vymezit oblast poznání (v teoretické – rešeršní části) – a nacházet cestu k rozšiřování znalostního základu formou praktické části práce.

Metodika

Metodika je (stručně) „soubor metod“. Metodika práce musí řešit dosažení cíle. Musí vycházet z cíle a zatímco cíl určuje čeho bude dosaženo, tak metodika určuje jak toho bude dosaženo. To znamená, že metodika obsahuje konkrétní metody. Všechny části cíle by měly být řešeny pomocí odborných nebo vědeckých metod. Studenti si musí takové metody najít a osvojit jejich použití.

Základními metodami věd je vědecké pozorování, analýza, syntéza, logická indukce, dedukce, deskripce a komparace.

Metodika by měla obsahovat zvolené metody. Součástí metodiky by mělo být také informování o zamýšlených použitých zdrojích pro zpracování bakalářské nebo diplomové práce. (Obvykle jde o odborné a vědecké zdroje.) Ze zdrojů nejsou vyloučeny zdroje internetové – naopak, ale je třeba přihlížet k jejich charakteru a správně je citovat. Doporučená (nebo spíše žádaná) metoda citování je norma ISO 690 s využitím harvardského stylu zápisu. (Ve Wordu použijte „ISO 690 – 1. prvek a datum“.)

Tip: Jak napsat cíl balakářské nebo diplomové práce a jak metodiku?

Jak cíl, tak metodika práce musí být poměrně konkrétní, ale vzhledem k tomu, že zadání bakalářské/diplomové práce by se nemělo měnit, doporučuji konkrétnost nerozvádět do úplných detailů, což umožní eventuální drobné změny zamýšleného řešení – například v případě nemožnosti získání dat ze společnosti XY může být využito dat společnosti YZ a nemusí být měněno zadání. Konkrétní obrat v zadání práce pak zní například „analýza dat zvolené společnosti“, nikoli „analýza dat společnosti XY.“

Studentům před formulací zadání (zejména cíle a metodiky) doporučuji prostudovat již řešené bakalářské, diplomové a další práce v obdobné oblasti a inspiraci těmi nejlepšími.

V rámci ČZU lze k jejich vyhledání využít registr vskp.czu.cz, celorepublikově pak portál theses.cz.

Klíčová slova

Klíčová slova obsahují cca 5-7 nejdůležitějších slov a slovních spojení vystihujících podstatu závěrečné práce.

Rozsah práce

Rozsah práce je stanoven podle typu práce:

 • bakalářská práce má rozsah 30 – 40 stránek
 • diplomová práce má rozsah 60 – 80 stránek

Literatura

Literatura obsahuje 4-5 knih k příslušnému tématu. Další zdroje se do zadání nepíší, ale v práci jsou samozřejmě použity.

Příklad literatury k sociálním médiím

 • SÁLOVÁ, Anna, Zuzana VESELÁ, Jana ŠUPOLÍKOVÁ, Lucie JEBAVÁ a Jiří VIKTORA. 2015. Copywriting: pište texty, které prodávají. Brno: Computer Press. ISBN 9788025145890.
 • PARKER, Catherine. c2011. 301 ways to use social media to boost your marketing. New York: McGraw-Hill. ISBN 9780071739047.
 • STERNE, Jim. 2011. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích: [metriky sociálních médií od A do Z]. Brno: Computer Press. ISBN 9788025133408.
 • PAVLÍČEK, Antonín. 2010. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica. ISBN 9788024517421.

Zadání práce by stejně jako práce samotná nemělo obsahovat „zakázané formulace bakalářských a diplomových prací.“

Po vypracování a schválení zadání práce ve včasném termínu je udělen první zápočet za BP/DP.

Přihláška k vedení bakalářské / diplomové práce
u Ing. Václava Lohra, Ph.D.

V případě, že se předem, nebo nejpozději v době, kdy je vypsán náhled témat bakalářských / diplomových prací, rozhodnete přihlásit ke mně na konkurz, před uskutečněním konkurzu, prosím, vyplňte následující formulář: